Politică de confidențialitate

https://www.lumeapianului.ro/wp-content/uploads/2019/05/hero_contact_transparent.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Politică de confidențialitate

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental. Studioul de Muzică Lumea Pianului, denumirea comercială al Crina Gabriela Bolboceanu PFA, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

Cine suntem
Studioul de Muzică Lumea Pianului este denumirea comercială al Crina Gabriela Bolboceanu PFA, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Strada Col. Corneliu Popeia Nr.30, Sector 5, București, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5056/2012, Cod Unic de înregistrare fiscală 31037247. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât, aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o asigurați.

Primim informații de la dumeavoastră astfel:
– Când folositi formularul de inscriere la cursurile Studioului de Muzică Lumea Pianului, ne transmiteți: Numele și prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.
– Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării ?
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor Studioului de Muzică Lumea Pianului în beneficiul dumneavoastră
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
– Prelucrarea datelor dumneavoastră, este necesară pentru completarea Formularului de Înscriere la cursurile Studioului de Muzică Lumea Pianului.
– De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea desfășurată.

Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada în care veți fi înscris și veți frecventa cursurile Studioului de Muzică Lumea Pianului. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații, vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
– Anumite prelucrări sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
– În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice/sociale, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact. Ne propunem să
răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile calendaristice.

Drepturi vizate Descriere
Accesul : Puteți să ne cereți:
– să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
– să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
– să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea : Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor : Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) , sau dați curs unui drept legal de a vă opune, sau acestea au fost prelucrate ilegal, sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:
– pentru respectarea unei obligații legale;
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare Restricționarea prelucrării datelor: Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
– avem consimțământul dvs.;
– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
– pentru a proteja drepturile Studioului de Muzică Lumea Pianului sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Opoziția : Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Plângeri : Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta în orice moment Studioul de Muzică Lumea Pianului în legătură cu protecția datelor, prin transmiterea solicitarii dumneavoastră prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

Prin e-mail la adresa:
office@lumeapianului.ro
lumeapianului@yahoo.com
sau
Prin poștă sau curier la adresa : Strada Col. Corneliu Popeia Nr.30, Sector 5, București.
Contact :
Strada Col. Corneliu Popeia Nr.30, Sector 5, București
Tel : 0727.063.403
Luni-Vineri: 10:00-20:00
office@lumeapianului.ro
lumeapianului@yahoo.com

© COPYRIGHT 2023. Toate drepturile rezervate. Lumea Pianului - Studio de muzica